Manterola2009

De EsWiki


Toponimia vasca de Treviño +  Zite

Manterola2009

Creator  Julen Manterola Agirre +

Event  Euskal artikulua, -a, garai bateko erakusle zahar batetik letorke, *(h)a(r) gisa berreraiki izan dena +, Honen lekuko behinena egun ere mendebaldean erabiltzen den a erakusle urruna bera dugu, artikuluarekin erabateko kidetasuna duena +, Euskaraz mendebaldean ez beste aurkitzen dugun erakusle urruna, hura formakoa, berritasun gisa hartzen da normalean +, Euskarazko artikulua, inguruko hizkuntza erromantzeetakoen antzera, Erdi Aroan sortu zela dirudi +, Euskal geografian zenbat eta ekialderago jo, orduan eta artikulu gutxiago aurkituko dugu +, Euskal Herri osoan denboran atzera joz gero, ikusiko dugu mendebaldean zein ekialdean artikuluaren erabilera askoz ere murritzagoa zela +, Arabako herrien lekukotasunak: artikuluaren formarik arkaikoena +, Euskarazko erakusleen formarik zaharrenek hasieran hots bat dute, egun iparraldean hasperen gisa ahoskatzen dena +, Garai batean –a artikuluak ere hots hori izan zuela, gerora gramatikalizazio eta beraz higadura fonetikoaren bidez galdu zena +, (4) Hillarrazaha, Artazaha, Otazaha, Udalha (1025), Horriaha (1087), Elhorzaha (1129) +, (4)ko adibideei begiratzen badiegu, artikulutzat jotzen dudan morfema hasperenduna gehienetan –a bokalaz amaitzen diren hitzei gehitzen zaie +, Horixe izan zen arrazoia hasperena gorde zedin, bi bokal berdinen talka saihesteko +, Nafarroako XIII. mendeko antroponimoei begiratuko diegu, esan bezala; lehenik artikuludunak ditugu +, (5) izena + artikulua / izena + izena + artikulua / adjetiboa + izena + artikulua: Auria Goienessea, Semen de Larraça (cf. Larratzequo), Eneco Arçaia +, (6) adjetiboa + artikulua / izena + adjetiboa + artikulua: Sanso Ona, Garcea Domicuiz, Aceari Zuria de Guendulain +, Artikulugabeak ematen ditut +, (10) -ko: Sancho Dorreco, Lope Gorteco, Lope Araldeco, Orti Sanoiz Ostatuco +, Leku genitiboan nagusi dira artikulurik gabeko formak XIII. mendeko Nafarroan +, (7)ko adibideetan ikus dezakegun bezala, horietako zenbait artikulua hartzen hasiak ziren +, Egun, artikulurik gabeko genitibo lokatiboa Zuberoa inguruko hizkeretan baizik ez da entzuten ahal +, XIII. mendean eredu nagusia zena, egun ekialdeko euskaretan baizik ez dela gorde, beste euskalkien begietara arkaismo gisa edo +, Garai bateko hizkera eta autoretan batasun handiagoa zegoela artikuluaren erabileran +, Mendebaldean zein ekialdean antzekoagoa zen –a morfema horren erabilera egun baino +, Artikuluaren erabileraren hedatzea eta aldatzea munduko hizkuntzetan ikusten den gramatikalizazio bide berari jarraitu duela +, Pluraleko deklinabideaz arduratu gara; horiek ere artikulutzat jo behar direla aldarrikatu dugu +

Language  Sardiniera +

Monastery  San Millán de la Cogolla +, San Salvador de Leire +

Suffix  -koa +, -arra +, -rena +

Time  XI. mende +, XIII. mende +

Topic  Euskal artikulua +

Toponym  Habaunçaha +, Habaunza +

Z.title  Pecheros de San Juan +

Zite  Greenberg, 1978 +, Lapesa, 1961 +, Epstein, 1994 +, Azkue, 1923 +, Lafon, 1970 +, Schuchardt, 1923 +, Trask, 1997 +, Haspelmath, 1998 +, Frajzyngier (1996) +, Himmelmannek (2001: 832) +, Manterola (2006) +, Ciérvide +, Etxebarne, 2006 +, Irigoyen, 1957 +, Iglesias, 2000 +

Categorías  Reseña vasco-románica +

 

Introduzca el nombre de la página para empezar a explorar.
Vistas
Herramientas personales
Herramientas